കാർബൈഡ് ടിപ്പ്ഡ് ടൂൾ ബിറ്റ്

കാർബൈഡ് ടിപ്പ്ഡ് ടൂൾ ബിറ്റ്