കാർബൈഡ് ടിപ്പ്ഡ് ഹോൾ കട്ടർ

കാർബൈഡ് ടിപ്പ്ഡ് ഹോൾ കട്ടർ